Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIM

fhf

Lajmërohen të gjithë studentët që perfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë që në datën 30 Janar 2016, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R. Më shume...

fhf

UDHËZIM I MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTEVE

Për përcaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të 5 (pese) gjuhëve të huaja, përkatësisht, Gjuhës Angleze, Gjuhës Frënge, Gjuhës Gjermane, Gjuhës Italiane dhe Gjuhës Spanjolle. Kandidatët, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në programe studimi te ciklit të dytë, apo të tretë në institucionet e arsimit të lartë, duhet të kenë nivel të njohjes së njërës prej gjuhëve të huaja, sipas përcaktimeve në ketë udhëzim. Më shume...

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

Lidhje:

Biblioteka virtuale e Shqiperisë

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj. Websiti i fakultetit www.fhf.edu.al, u realizua nën kujdesin e veçantë të Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Shezai RROKAJ

Fituesit e konkursit me ese mbi kulturën, historinë e Izraelit dhe marrëdhëniet shqiptaro-izraelite

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, në bashkëpunim me Ambasadën e Izraelit në Tiranë, organizoi një konkurs me ese mbi kulturën, historinë e Izraelit dhe marrëdhëniet shqiptaro-izraelite. Për konkurrim studentët paraqitën ese të shkruara në gjuhën shqipe, shoqëruar me një abstrakt në gjuhën angleze. Në përfundim të konkursit, në një tryezë diskutimi akademik, u dhanë 5 çmime për esetë më të mira. Më shumë fituesit dhe esetë...

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Dita Ndërkombëtare e Librit dhe e së Drejtës së Autorit

Në datën 23 prill 2015, ora 09.00-16.30, në ambientet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të organizohet nga Departamenti i Letërsisë, "Panairi i Ditës Botërore të Librit" ku do të jenë pjesëmarrëse 17 shtëpi botuese. Gjatë aktivitetit do të ketë aktivitete promovuese te librit si dhe do të organizohet dhe tryeza "Viti letrar 2014". Ftoheni të merrni pjesë! Më shume programi...

Këshilli i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Propozime për projektligjin“për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë

Këshilli i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, i mbledhur në dt. 29.01.2015, me gjithë kohën e shkurtër të patur në dispozicion, pasi diskutoi e mori parasysh mendimet e sjella me shkrim nga departamentet, vlerësoi disa aspekte të këtij drafti dhe, me synimin e dëshirën për të kontribuar në përmirësimin e disa problematikave të tij. Më shume...

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

"Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare"

Më dt. 5.12.2014, Departamenti i Gjeografisë organizon, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare". Personat e interesuar duhet të paraqesin një abstrakt me 250-300 fjalë, ku të parashtrojnë tezat kryesore të referimit. Më shume...

Informacion online nëpërmjet portalit universitar

Studentët – Ky modul ofron për secilin prej tyre mundësinë e informimit në çdo kohë për rezultatet e arritura gjatë studimeve të tyre akademike duke përdorur programin e Menaxhimit të Studentit. Ky program shërben për informimin e studentit në kohë reale për rezultatet e provimeve; regjistrimin e studentit për provimet e prapambetura; regjistrimin e studentit në provim; financën (detyrimet financiare të studentit); oraret dhe preferenca të ndryshme.

◦Administratë/Sekretari – Sistemi i menaxhimit të sekretarisë ofron mundësinë e kryerjes së veprimeve në formë elektronike duke rritur produktivitetin. Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mund të kryejnë veprimet e tyre administrative nëpërmjet programit të menaxhimit të sekretarisë në kohë reale. ◦Burimet njerëzore – Moduli i burimeve njerëzore mundëson menaxhimin e informacionit në lidhje me stafin akademik dhe administratën. Në këtë modul përfshihen: Të dhënat për rekrutimet; Administrimi i stafit, lejeve, pagave, titujve, gradave, bonuseve dhe shpërblimeve. ◦Financa – Ky modul kontrollon të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e mundshme që kryhen nga zyra e finances, sistemi i pagave dhe arketimet e tarifave. Kjo do të përmirësojë menaxhimin financiar dhe do të rrisë transparencën.

◦Pedagogu/Kurrikula – Në sistemin e menaxhimit të informacionit te Universitetit të Tiranës hidhen të dhëna për programin e lëndëve dhe stafin pedagogjik të fakuletit sipas rubrikave përkatëse në të cilat cilësohet: Fakulteti, programi studimor, cikli akademik, kursi, viti akademik dhe më pas të dhënat për pedagogun si: emrin e pedagogut të lëndës, gradën shkencore, lëndën dhe statusin e pedagogut.