Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

 

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIM

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

Lidhje:

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj. Websiti i fakultetit www.fhf.edu.al, u realizua nën kujdesin e veçantë të Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Shezai RROKAJ

Këshilli i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Propozime për projektligjin“për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në Republikën e Shqipërisë

Këshilli i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, i mbledhur në dt. 29.01.2015, me gjithë kohën e shkurtër të patur në dispozicion, pasi diskutoi e mori parasysh mendimet e sjella me shkrim nga departamentet, vlerësoi disa aspekte të këtij drafti dhe, me synimin e dëshirën për të kontribuar në përmirësimin e disa problematikave të tij, Më shume...

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

"Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare"

Më dt. 5.12.2014, Departamenti i Gjeografisë organizon, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare". Personat e interesuar duhet të paraqesin një abstrakt me 250-300 fjalë, ku të parashtrojnë tezat kryesore të referimit. Më shume...

Informacion online nëpërmjet portalit universitar

Studentët – Ky modul ofron për secilin prej tyre mundësinë e informimit në çdo kohë për rezultatet e arritura gjatë studimeve të tyre akademike duke përdorur programin e Menaxhimit të Studentit. Ky program shërben për informimin e studentit në kohë reale për rezultatet e provimeve; regjistrimin e studentit për provimet e prapambetura; regjistrimin e studentit në provim; financën (detyrimet financiare të studentit); oraret dhe preferenca të ndryshme.

◦Administratë/Sekretari – Sistemi i menaxhimit të sekretarisë ofron mundësinë e kryerjes së veprimeve në formë elektronike duke rritur produktivitetin. Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mund të kryejnë veprimet e tyre administrative nëpërmjet programit të menaxhimit të sekretarisë në kohë reale. ◦Burimet njerëzore – Moduli i burimeve njerëzore mundëson menaxhimin e informacionit në lidhje me stafin akademik dhe administratën. Në këtë modul përfshihen: Të dhënat për rekrutimet; Administrimi i stafit, lejeve, pagave, titujve, gradave, bonuseve dhe shpërblimeve. ◦Financa – Ky modul kontrollon të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e mundshme që kryhen nga zyra e finances, sistemi i pagave dhe arketimet e tarifave. Kjo do të përmirësojë menaxhimin financiar dhe do të rrisë transparencën.

◦Pedagogu/Kurrikula – Në sistemin e menaxhimit të informacionit te Universitetit të Tiranës hidhen të dhëna për programin e lëndëve dhe stafin pedagogjik të fakuletit sipas rubrikave përkatëse në të cilat cilësohet: Fakulteti, programi studimor, cikli akademik, kursi, viti akademik dhe më pas të dhënat për pedagogun si: emrin e pedagogut të lëndës, gradën shkencore, lëndën dhe statusin e pedagogut.