Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

 

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIM

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

Lidhje:

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj. Websiti i fakultetit www.fhf.edu.al, u realizua nën kujdesin e veçantë të Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Shezai RROKAJ

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

"Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare"

Më dt. 5.12.2014, Departamenti i Gjeografisë organizon, në mjediset e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë i Universitetit të Tiranës organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kontributi i gjeografit në studimin e hapësirës bregdetare". Personat e interesuar duhet të paraqesin një abstrakt me 250-300 fjalë, ku të parashtrojnë tezat kryesore të referimit. Më shume...

Këshilli i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë

Mendime mbi draftin për Reformimin e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

Në kuadër të draftit të paraqitur nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit për Reformën në Arsimin e Lartë, Këshilli Studentor i këtij Fakulteti, pasi mblodhi mendimet e senatorëve, vendosi të mbajë këto qëndrime: Modelit i vetëfinancimit mund tëjellë një të rritje të tarifave të studimit. Duhet të gjendet një mekanizëm kontrolli nga qeveria, që do të siguronte një ekuilibër mes zhvillimin ekonomik të vendit dhe tarifës së studimit universitar. Ne, studentët e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, jemi kundër rritjes së tarifës së pagesës. Rritja e saj do të rëndonte së tepërmi financat modeste të familjeve tona. Gjykojmë se sistemi part-time duhet reformuar sipas modeleve Europiane të edukimit gjatë gjithë jetës. Më shume...

Këshilli Studentor i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë

Mendim mbi draftin e propozuar nga qeveria për reformën në arsim

Në kuadër të draftit të paraqitur nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit për Reformën në Arsimin e Lartë, Këshilli Studentor i këtij fakulteti, pasi mblodhi mendimet e senatorëve, vendosi të mbajë këto qëndrime: • Shqetësimin për një trend të mundshëm të rritjes së tarifave të studimit për shkak të modelit të vetëfinancimit. Duhet të gjendet një mekanizëm kontrolli, që do të mbante në ekuilibër me zhvillimin ekonomik tarifën e studimit universitar nga qeveria. Ne studentët e Fakultetit Histori-Filologji jemi kundër rritjes së tarifës së pagesës. Rritja e saj do të rëndonte së tepërmi financat modeste të familjeve tona. Më shume...

Informacion online nëpërmjet portalit universitar

Studentët – Ky modul ofron për secilin prej tyre mundësinë e informimit në çdo kohë për rezultatet e arritura gjatë studimeve të tyre akademike duke përdorur programin e Menaxhimit të Studentit. Ky program shërben për informimin e studentit në kohë reale për rezultatet e provimeve; regjistrimin e studentit për provimet e prapambetura; regjistrimin e studentit në provim; financën (detyrimet financiare të studentit); oraret dhe preferenca të ndryshme.

◦Administratë/Sekretari – Sistemi i menaxhimit të sekretarisë ofron mundësinë e kryerjes së veprimeve në formë elektronike duke rritur produktivitetin. Sekretaritë mësimore të çdo fakulteti mund të kryejnë veprimet e tyre administrative nëpërmjet programit të menaxhimit të sekretarisë në kohë reale. ◦Burimet njerëzore – Moduli i burimeve njerëzore mundëson menaxhimin e informacionit në lidhje me stafin akademik dhe administratën. Në këtë modul përfshihen: Të dhënat për rekrutimet; Administrimi i stafit, lejeve, pagave, titujve, gradave, bonuseve dhe shpërblimeve. ◦Financa – Ky modul kontrollon të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e mundshme që kryhen nga zyra e finances, sistemi i pagave dhe arketimet e tarifave. Kjo do të përmirësojë menaxhimin financiar dhe do të rrisë transparencën.

◦Pedagogu/Kurrikula – Në sistemin e menaxhimit të informacionit te Universitetit të Tiranës hidhen të dhëna për programin e lëndëve dhe stafin pedagogjik të fakuletit sipas rubrikave përkatëse në të cilat cilësohet: Fakulteti, programi studimor, cikli akademik, kursi, viti akademik dhe më pas të dhënat për pedagogun si: emrin e pedagogut të lëndës, gradën shkencore, lëndën dhe statusin e pedagogut.