Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

 

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME

fhf

Lista e kandidatëve fitues të transferuar në FHF për vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor, kohë e plotë Më shumë...

FAZA E PARË E REGJISTRIMEVE NË FHF PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017 NË CIKLIN E PARË BACHELOR KOHË E PLOTË

Lista e regjistrimeve në fazën e parë të kandidatëve fitues në FHF për vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë Më shumë...

Lista përfundimtare e aplikantëve në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë për vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë Më shumë...

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues nga trojet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë Më shumë...

Lista paraprake e aplikantëve (fitues dhe jofitues) në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor, me kohë të plotë Më shumë...

fhf

 

Fillojnë procedurat për përzgjedhjen e personelit akademik me kohë të pjesshme (pedagogëve të jashtëm) në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë për vitin akademik 2016-2017 Më shume...

fhf

Ofrohet mundësi praktike/stazhi për të gjithë të rinjte e sapodiplomuar apo atyre që janë duke ndjekur vitin e fundit të studimeve në degën Gazetari. Më shume...

fhf

Lajmërohen të gjithë studentët që perfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë që në datën 21 Maj 2016, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R. Më shume...

fhf

UDHËZIM I MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTEVE

Për përcaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të 5 (pese) gjuhëve të huaja, përkatësisht, Gjuhës Angleze, Gjuhës Frënge, Gjuhës Gjermane, Gjuhës Italiane dhe Gjuhës Spanjolle. Kandidatët, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në programe studimi te ciklit të dytë, apo të tretë në institucionet e arsimit të lartë, duhet të kenë nivel të njohjes së njërës prej gjuhëve të huaja, sipas përcaktimeve në ketë udhëzim. Më shume...

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

KËSHILLI I PROFESORËVE

Lidhje:

Biblioteka virtuale e Shqiperisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj.

Lista e fituesve për ciklin e dytë Master për vitin akademik 2016-2017

Lista e fituesve për ciklin e dytë Master për vitin akademik 2016-2017 e ndarë Master Profesional dhe Shkencor sipas degëve Më shumë...

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues në FHF - Universiteti i Tiranës, (të ndara për çdo degë) për vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor, kohë e plotë

Lista përfundimtare e aplikantëve fitues (faza e dytë) në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë - Universiteti i Tiranës, (të ndara për çdo degë) për vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor, kohë e plotë Më shumë...

Lista jopërfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jofitues) në FHF

Lista jo përfundimtare e aplikantëve (fitues dhe jo fitues) në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2016-2017 në ciklin e parë Bachelor kohë e plotë në raundin e dytë të aplikimeve. Më shumë...

Mbi procesin e regjistrimit dhe përzgjedhjes në ciklin e dytë të studimeve master

Mbi procedurat e aplikimeve dhe regjistrimeve në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, viti akademik 2016-2017

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve të bëhen Më shumë...

Mbi kriteret e e përzgjedhjes së fituesve në Master Shkencor

Bazuar në Vendimin Nr. 22, datë 26.09.2016 të Senatit Akademik të UT-së u miratuan kriteret e përzgjedhjes së fituesve në Master Shkencor si vijon Më shumë...

Nga ceremonia e emërimit të Dekanit të ri FHF

Në datën 2 Qershor 2016, Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof.Dr. Mynyr Koni, emëroi Dekanen e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Prof. Dr. Valentina Duka. Gjatë takimit, të pranishëm ishin dhe drejtuesit e departamenteve të shpallur fitues nga zgjedhjet e organeve të larta drejtuese në UT, si edhe drejtues të mëparshëm të të fakultetetit.

 

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë