Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Menu:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kliko këtu për lidhur me portalin universitar

Të drejtat dhe detyrat e studentëve

Të drejtat:
Të ndjekë leksione, seminare dhe të gjitha veprimtaritë e tjera mësimore, të organizuara në përputhje me statusin e tij; Më shume...

Detyrat:
1. Të njohë me hollësi rregulloren e fakultetit/institutit e detyrimet që lindin dhe të jetë i vetëdijshëm për zbatimin e tyre; në të kundërt shkolla nuk mban përgjegjësi për pasojat që mund të rrjedhin nga mosnjohja e tyre; Me shume...

Proçesi i Bolonjës
Procesi i Bolonjës është një program veprimi i njehsuar që përfshin:
Diploma të krahasueshme dhe të konvertueshme në të gjithë hapësirën evropiane.
Një sistem studimi të bazuar në dy cikle:
Diploma Universitare (jo më pak se tre vjet);
Master (jo më pak se dy vjet); Zbatimin e sistemit të krediteve; Sigurimin e cilësisë në nivel institucional, kombëtar dhe evropian; Më shume...

 

 

fhf

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NJOFTIME

fhf

Ofrohet mundësi praktike/stazhi për të gjithë të rinjte e sapodiplomuar apo atyre që janë duke ndjekur vitin e fundit të studimeve në degën Gazetari. Më shume...

fhf

Lajmërohen të gjithë studentët që perfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë që në datën 21 Maj 2016, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R. Më shume...

fhf

UDHËZIM I MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SPORTEVE

Për përcaktimin e niveleve dhe testeve ndërkombëtare të 5 (pese) gjuhëve të huaja, përkatësisht, Gjuhës Angleze, Gjuhës Frënge, Gjuhës Gjermane, Gjuhës Italiane dhe Gjuhës Spanjolle. Kandidatët, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në programe studimi te ciklit të dytë, apo të tretë në institucionet e arsimit të lartë, duhet të kenë nivel të njohjes së njërës prej gjuhëve të huaja, sipas përcaktimeve në ketë udhëzim. Më shume...

fhf

Kursi i gjuhës shqipe për të huaj

Kursi i gjuhes shqipe per te huaj. Klikoni më poshte për më shumë informacion. Nivelet dhe kriteret dhe Aplikimi

fhf

Mbi mënyrën e funksionimit për marrjen e vërtetimeve të ndryshme për studentët Më shume...

fhf

Lidhje:

Biblioteka virtuale e Shqiperisë

Aty ku njohuria është liri

Video prezantuese e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Mirësevini në faqen zyrtare të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Në këtë website do të gjeni informacion të shumëllojshëm dhe të bollshëm për Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Do të gjeni informacion për degët dhe departamentet e Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, do të gjeni informacion për planet mësimore, për veprimtaritë e ndryshme që janë zhvilluar dhe do të zhvillohen në fakultet, për studentët, për bursat e studentëve, etj. Websiti i fakultetit www.fhf.edu.al, u realizua nën kujdesin e veçantë të Dekanit të Fakultetit Prof. Dr. Shezai RROKAJ

Zgjedhje 2016 në UT

Njoftime të KZF-së

KANDIDATËT PËR NË SENATIN AKADEMIK TË UT-së

Lista e kandidatëve për senatin akademik të UT-së...

PËR SHPALLJEN E KANDIDATËVE PËR DREJTUES TË NJËSISË KRYESORE TË NJËSISË BAZË

Në zbatim të neneve 18, 21, 22 dhe 25 të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, KZF-ja miratoi listën e kandidatëve të regjistruar për drejtues të njësisë kryesore dhe për drejtues të njësisë bazë. Më shumë...

PËR ANËTAR TË KOMISIONIT TË QENDRËS SË VOTIMIT

Në bazë të nenit 9, të Rregullores së Zgjedhjeve, njoftohen të gjithë anëtarët e PERSONELIT AKADEMIK dhe STUDENTËT e ciklit të parë dhe të ciklit të dytë të studimeve, për të vetëkandiduar pranë KZF-së, për anëtar të KQV-së, në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. Më shumë...

PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS PËR REGJISTRIMIN E KANDIDATËVE

Në zbatim të nenit 18, pika 3, të Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” KZF-ja vendosi që dita e hënë, datë 28.03.2016, do të jetë dita e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për drejtues të njësisë kryesore dhe për drejtues të njësisë bazë. Më shumë...

PËR FILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR

Urdhër MAS për fillimin e procesit zgjedhor dhe daten e zhvillimit te zgjedhjeve per Autoritetet dhe Organet Drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë. Më shumë...

RREGULLORE PER ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE

Fillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike te arsimit të lartë, në datën 16.03.2016. Data e zhvillimit të zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, të jetë më datë 20.04.2016. Më shumë...